ความสำคัญของทฤษฎีจริยธรรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์

  1. ทฤษฎีเป็นฐานแนวคิดที่ใช้อธิบายพัฒนาการของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ
  2. ความรู้จากทฤษฎีสามารถนำไปตั้งสมมุติฐานเพื่อการศึกษาตรวจสอบ
  3. ทฤษฎีทำให้ผู้ศึกษาทราบได้ว่าข้อมูลที่ศึกษานั้นมีลักษณะอย่างไร
  4. ทฤษฎีทำให้ทราบลักษณะพัฒนาการต่าง ๆ ของมนุษย์
  5. ทฤษฎีช่วยให้ได้ข้อเท็จจริงจากการแปรข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
  6. ทฤษฎีช่วยให้การทำนายพัฒนาการของบุคคล
Advertisements

Leave a comment »

แนวคิดและทฤษฎีทางจริยธรรม

แนวคิดและทฤษฎีทางจริยธรรม  แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเข้าใจในการแสดงออกทางด้านจริยธรรมของมนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ   รวมทั้งเป็นแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในด้านจริยธรรม    ทั้งนี้ผู้ที่ทำการศึกษาและให้แนวคิดล้วนแต่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในหลาย ๆ สาขา  อาทิ   นักสังคมวิทยา  นักจิตวิทยา  นักการศึกษา   เป็นต้น    ผลดีที่เกิดจากแนวคิดและทฤษฎีเหล่านี้ คือ ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  และนำไปสู่การแก้ปัญหาในด้านจริยธรรมได้

Leave a comment »

ความสำคัญของจริยธรรมในมุมมองที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

สุภาพร  พิศาลบุตร (2546 :7) “จริยธรรมเป็นสิ่งสำคัญในสังคม ที่จะนำความสุขสงบและความเจริญก้าวหน้ามาสู่สังคมนั้น ๆ เพราะเมื่อคนในสังคมมีจริยธรรม  จิตใจก็ย่อมสูงส่ง มีความสะอาดและสว่างในจิตใจ จะทำการงานใดก็ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน  ไม่ก่อให้เกิดทุกข์แก่ตนเองและผู้อื่น  เป็นบุคคลมีคุณค่า มีประโยชน์และสร้างสรรค์คุณงามความดี อันเป็นประโยชน์”

พิสิษฐ์  ชวาลาธวัช (2543 :241) “จริยธรรมเป็นเรื่องของนามธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของคนในชาติ  และในแต่ละวิชาชีพ  ต่างมีหลักและกฎเกณฑ์ในการธำรงไว้ซึ่งสิ่งที่ถูกต้องและความดีงาม เป็นบรรทัดฐานแนวทางปฏิบัติให้ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพนั้นปฏิบัติ  หากมีการฝ่าฝืนเกิดขึ้นอาจถูกลงโทษด้วยการถูกขับออกจากวิชาชีพ   หรืออาจต้องรับโทษทางกฎหมายได้

Leave a comment »

ความหมายจริยธรรมและความหมายจรรยาบรรณ

จริยธรรม มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต
• จริย หมายถึง ความประพฤติ การปฏิบัติ กิริยาที่ควรประพฤติ
• ธรรม หมายถึง คุณความดี บุญกุศล ข้อบังคับ กฎ หลัก คำสั่งสอนทางศาสนา
จริยธรรม หมายถึง การแสดงออกทางการประพฤติปฏิบัติของบุคคลที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและอยู่ในกรอบของศีลธรรม

จรรยาบรรณ หมายถึง “ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างที่กำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้”จรรยาบรรณเป็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ ผู้ประกอบอาชีพสาขาต่าง ๆ พึงตระหนักและปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่จะอำนวยประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นในสังคมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม

Leave a comment »

จรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร์

สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงจรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร์ครับ ในหมวดของ จริยธรรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ที่พวกเราควรมี

จรรยาบรรณต่อตนเอง

1 มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ทำหน้าที่และใช้ชีวิตตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 ประกอบอาชีพนักคอมพิวเตอร์ด้วยความ สุจริต ซื้อสัตย์ มีความยุติธรรม ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาตนเอง และความรับผิดชอบ ซึ่งจะเพิ่มความสามารถจริยธรรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ให้กับตัวเราเอง

1.2 ผู้ที่ประกอบอาชีพทางคอมพิวเตอร์ ต้องมีความตั้งใจ มีความขยันและอดทนในการทำงาน เพื่อให้เกิดความสำเร็จ

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน

2. ปฏิบัติตนให้อยู่ในความถูกต้อง

2.1 ไม่ทำการ Copy ผลงานของผู้อื่นที่ที่เรียกกันว่าระเมิดลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นลายลักอักษรหรือ Software ต่างๆ

2.2 ให้ความเค้ารพนับถือผู้ร่วมงาน ไห้เกียติซึ่งกันและกัน และมีความเอื้อเฝิ้อเผื่อแผ่

2.3 ดูและรักษาความผูกพันของผู้ร่วมงานด้วยกันเอง

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

3. ไม่กระทำสิ่งใดๆที่ทำให้วิชาชีพของตนเองนั้นเสื่อมเสีย

3.1 ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาอย่างสร้างสรรไม่ทำรายผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นนั้นต้องเดือดร้อน

3.2 ไม่ดูหมิ่นอาชีพอื่นๆ

3.3 ให้ความร่วมมือกับส่งเสริมวิชาชีพของตนเอง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา

จรรยาบรรณต่อสังคม

4. เป็นตัวอย่างที่ดีในการประกอบอาชีพสายงานคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นตัวอย่างของสังคม

4.1 ไม่เรียกร้องหรือรับสิ่งของทรัพย์สินใดที่ได้รับมาอย่างมิชอบ

4.2 ไม่ใช้อำนาจหรือวิชาชีพเอื้ออำนวยให้ประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ

4.3 ไม่ใช้วิชาชีพความรู้ต่างๆเพื่อทำการล่อลวงหรือหลอกลวงผู้อื่นจนก่อให้เกิดความเสื่อมเสี่ยหรือเสี่ยหาย

Leave a comment »

ทักทายกับจริยธรรมวิชาชีพ คอมพิวเตอร์

สวัสดีครับ Blog ผมกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มานำเสนอ จริยธรรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ที่ทุกคนควรมี ทางเราจะมานำเสนอข้อมูลดีๆเกี่ยวกับ จริยธรรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ที่ทุกคนควรมี และ Blog ของเราจะนำเสนอข้อมูลต่างๆที่มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆ ที่สนใจ

Comments (1) »