ความสำคัญของจริยธรรมในมุมมองที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

สุภาพร  พิศาลบุตร (2546 :7) “จริยธรรมเป็นสิ่งสำคัญในสังคม ที่จะนำความสุขสงบและความเจริญก้าวหน้ามาสู่สังคมนั้น ๆ เพราะเมื่อคนในสังคมมีจริยธรรม  จิตใจก็ย่อมสูงส่ง มีความสะอาดและสว่างในจิตใจ จะทำการงานใดก็ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน  ไม่ก่อให้เกิดทุกข์แก่ตนเองและผู้อื่น  เป็นบุคคลมีคุณค่า มีประโยชน์และสร้างสรรค์คุณงามความดี อันเป็นประโยชน์”

พิสิษฐ์  ชวาลาธวัช (2543 :241) “จริยธรรมเป็นเรื่องของนามธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของคนในชาติ  และในแต่ละวิชาชีพ  ต่างมีหลักและกฎเกณฑ์ในการธำรงไว้ซึ่งสิ่งที่ถูกต้องและความดีงาม เป็นบรรทัดฐานแนวทางปฏิบัติให้ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพนั้นปฏิบัติ  หากมีการฝ่าฝืนเกิดขึ้นอาจถูกลงโทษด้วยการถูกขับออกจากวิชาชีพ   หรืออาจต้องรับโทษทางกฎหมายได้
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: